logo-intro

Edukacja

Tutaj możesz zapoznać się ze scenariuszami zajęć z wykorzystującymi Ogródek Dźwiękowy. Zachęcamy nauczycieli do zapoznawania się z materiałami i wykorzystywania ich w codziennej pracy dydaktycznej.
W ramach projektu odbyły się liczne warsztaty dla różnych grup:

- Warsztaty twórczości dla studentów Akademii Muzycznej w  Łodzi na kierunku Edukacja Artystyczna
- Warsztaty muzyczno-plastyczno-ekologiczne dla zorganizowanych grup szkolnych z Łodzi, odbywające się w Muzeum Miasta Łodzi
- Warsztaty muzyczno-plastyczno-ekologiczne w szkołach
- Warsztaty radiowe podczas których powstaną dzwonki do telefonów wykorzystujące dźwięki wydawane przez powstały Ogródek dźwiękowy
- Piknik dźwiękowy z okazji Dnia Dziecka zorganizowany w Parku Staromiejskim  w ramach Tygodnia Akademii  Orange

Celem warsztatów artystycznych było przygotowanie dzieci do odbioru różnych rodzajów muzyki oraz kształtowanie w nich umiejętności rozumienia i odczytywania kodów kulturowych, szczególnie w odniesieniu do muzycznych zjawisk, m.in . poprzez zachęcenie do muzykowania opartego na improwizacji kształtowaniu wrażliwości artystycznej w oparciu o ekspresyjne doświadczanie świata i nawiązywanie twórczego dialogu z kulturą współczesną.
Duży nacisk został również położony na promowaniu wśród dzieci postawy proekologicznej i antykonsumpcyjnej (upcycling) oraz przygotowanie ich do świadomego udziału w życiu społecznym i kulturalnym
Najważniejszą ideą tego projektu było stworzenie sytuacji bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez próby muzykowania, jak również w przystępny sposób przybliżenie uczestnikom zagadnienia muzyki współczesnej. Miało to ułatwić zrozumienie przejawów muzycznej aktywności, zachęcić do ich poznawania, inspirować i sugerować muzyczne wybory. Aspekt dydaktyczny położony został także na kreowanie wyobraźni, działania projektowe i plastyczne.
Wartością projektu było także ożywienie przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie narzędzia łączącego w atrakcyjny sposób rekreację parkową z edukacją kulturalną i artystyczną (art-eko-system). Wypracowane przez studentów Akademii Muzycznej w Łodzi scenariusze zajęć lekcyjnych wykorzystujących możliwości nowego narzędzia edukacyjnego wraz metodyką pracy opartą na nowoczesnych formach rozwijania percepcji muzycznej, zostały zaprezentowane nauczycielom i zostały udostępnione na bezpłatnej licencji Creative Common do wykorzystywania w codziennej pracy dydaktycznej.

Przejdź, aby pobrać scenariusze zajęć

Scenariusze stworzone przez studentów Akademii Muzycznej w Łodzi, pod kierunkiem mgr Katarzyny Kłys - koordynatora Pracowni Edukacji Artystycznej - udsotępnione zostały na bezpłatnej licencji Creative Commons Polska.